(Denna policy är preliminär och tanken är att den ska vara överkomlig, säker och riktig. Har du synpunkter på något - kontakta oss gärna på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Content Central är mötesplatsen där redaktörer och frilansar kommer överens om schysta avtal för bra material. Upphovsmannen bestämmer vem som får publicera materialet och till vilken kostnad.
Content Central verkar för en större mångfald i media. Vi efterfrågar aldrig uppgifter om etnisk tillhörighet, religion, kön, politisk uppfattning, funktionsnedsättning, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning eller ålder, vare sig hos upphovsmän eller köpare.
Vi granskar det material som förmedlas, främst för att säkerställa att det inte bryter mot någon i Sverige gällande lag, men också för att kunna avvisa material som vi anser är ägnat att diskriminera eller nedvärdera människor, eller som har till syfte att bedriva marknadsföring eller propaganda för t.ex. ett varumärke eller ett politiskt parti.

Content Central jobbar enligt Diskrimineringsombudsmannens riktlinjer för Aktiva åtgärder.
http://do.se/Forebygga-diskriminering/Arbetslivet/Aktiva-atgarder/

Vi följer också de tio principerna inom FN:s Global Compact.
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html

Vi ställer oss också helt bakom samtliga delar av Journalistförbundets yrkesetiska regler: https://www.sjf.se/yrkesfragor/en-levande-yrkesetik
Som användare av Content Centrals tjänster accepterar du de villkor som finns i Användarvillkor.