Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för Content Centrals webbplats och för alla relaterade webbplatser och tjänster som ägs eller styrs av Content Central.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysiskt levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, telefonnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter även om inga namn nämns. I vissa fall räknas även olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person.

Personuppgiftsansvarig
Syndigate AB, 556951-5686, är personuppgiftsansvarig för Content Centrals behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Insamling av personuppgifter
För att du ska kunna besöka Content Centrals webbplats, använda marknadsplatsen, köpa/använda tjänster eller kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid användandet av Content Centrals tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med Content Central och för att Content Central ska kunna tillhandahålla de tjänster som erbjuds.

Vid registrering samlar Content Central in personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, titel och telefon samt övrig information som du väljer att dela med dig av i din profil. Content Central samlar även in uppgifter om dig under tiden du använder tjänsten inom ramen av ditt kontoinnehav, såsom användarinnehåll (artiklar, foton, korsord, kommentarer och annat material), din köp- och/eller försäljningshistorik, hur du använder Content Centrals webbplats, vilken information du varit intresserad av genom att läsa ett mejl eller klicka på en länk. Content Central kan komma att komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter som inhämtas via tredjeparts tjänster, vanligtvis våra partners eller mätverktyg.

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av redaktionellt material, tjänst eller vara samt att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats. Content Central använder även dina personuppgifter för att driva och förbättra våra webbplatser, hantera dina transaktioner, tillhandahålla kundtjänst, genomföra undersökningar och analyser i syfte att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker. Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan skicka meddelanden som har samband med transaktioner såsom välkomstbrev, påminnelser och bekräftelser på köp/försäljning.

Användning av personuppgifter
Vi förbehåller oss rätten att lämna ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller om vi i god tro anser att en sådan åtgärd rimligen är nödvändig för att följa rättsliga förfaranden, svara på anspråk eller skydda vårt bolags, anställdas eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer som genomför tjänster på våra vägnar. Till exempel kan vi anlita andra bolag för att hantera adressuppdateringar, hantera betalningsprocessen, genomföra beställningar och transporter, hjälpa till med direktmarknadsföring, genomföra revision och annat. Dessa bolag kommer endast att få tillgång till de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsten i fråga. De är skyldiga att iaktta sekretess i förhållande till sådana uppgifter och är förbjudna att använda dem för något annat syfte. Content Central säljer, tillhandahåller eller delar inte dina personuppgifter till tredje part förutom vad som framgår i denna integritetspolicy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Content Central kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Content Centrals rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Säkerhet
Det är viktigt för oss att våra användares information är skyddad. Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så du bör använda ett unikt och starkt lösenord, begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare och logga ut efter att ha använt Content Central. Eventuell skada som uppkommit på grund av obehörig användning av dina inloggningsuppgifter ansvarar du själv för.

Barn
Content Central har ingen avsikt att samla in personuppgifter från någon under 18 år. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter från personer under 18 år kommer vi radera uppgifterna snarast möjligt.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Content Centrals behandling av dina personuppgifter under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Content Central ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Content Central ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet. Alla begäranden ska göras skriftligen och mejlas från den e-postadress som är kopplat till ditt konto på Content Central till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Du har även rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
 • Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Content Centrals behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kontoinnehavare, såsom för att genomföra köp/försäljningar och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kontoinnehavare, såsom administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som kontoinnehavare, såsom dina inköp, dina försäljningar, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med Content Central samt ditt intresse av våra erbjudanden och tjänster för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder. I vissa fall kan Content Central ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla marknadsplatsen, leverera våra tjänster samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp/försäljning (försäljningsvillkor)
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post och den övriga informationen du anger i din profil
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, betalinformation, logginformation
 • Artiklar och övrigt användarinnehåll
 • Information om hur du använder och interagerar med tjänsten, vilken information du varit intresserad av samt vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med
Två år efter att du senast varit aktiv hos Content Central, till exempel genom att sälja/köpa material eller kontakta vår support
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Artiklar
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Content Central och våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post och den övriga informationen du anger i din profil
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Content Central, till exempel genom att sälja/köpa material eller kontakta vår support
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS Fullföljande av avtal om konto hos Content Central
 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post och den övriga informationen du anger i din profil
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation, betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Information om hur du använder och interagerar med tjänsten, vilken information du varit intresserad av samt vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med
 • Uppgifter om dina köp/försäljningar
 • Artiklar och övrigt användarinnehåll
 • Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett konto hos Content Central

Vad händer om företaget får nya ägare?
Om vi säljer eller på annat sätt överför hela eller delar av Content Central eller våra tillgångar till en annan organisation (t.ex. till följd av sammangående, förvärv, konkurs, upplösning, likvidation), kan din information som samlats in av tjänsten ingå i det som säljs eller överförs. Den som köper eller övertar tjänsten måste följa samma åtaganden som vi har gjort i denna integritetspolicy.

Cookies, pixeltaggar och liknande teknik
När du besöker Content Central kan vi använda cookies och liknande tekniker som pixeltaggar för att samla in information om hur du använder Content Central i syfte att förbättra tjänsten och användarupplevelsen. Läs mer i vår cookiepolicy.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Content Central

Kungsgatan 63D
90326 Umeå
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ändringar i denna integritetspolicy
Content Central har rätt att när som helst ändra denna integritetspolicy. Content Central kommer med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn.