Content Central är mötesplatsen där redaktörer och frilansar kommer överens om schysta avtal för bra material. Genom att använda Content Central accepterar du nedanstående villkor.

Content Central granskar det material som förmedlas, främst för att säkerställa att det inte bryter mot någon i Sverige gällande lag, men också för att kunna avvisa material som vi anser är ägnat att diskriminera eller nedvärdera människor, eller som har till syfte att bedriva marknadsföring eller propaganda för t.ex. ett varumärke eller ett politiskt parti. Upphovspersonen ansvarar för sitt eget material, och Content Central ansvarar därmed inte för eventuella sakfel korrekturfel eller liknande i texter.

Villkor för att bli medlem
För att bli medlem hos Content Central måste du vara en fysisk person, fyllda 18 år och folkbokförd i Sverige. Genom att bli medlem accepterar du de villkor som finns på denna sida.
Som medlem godkänner du Content Centrals behandling av personuppgifter, och att vi vid behov kan komma att kontakta dig via telefon och e-post. Läs mer i vår integritetspolicy.
Som medlem får du ett personligt lösenord. Du ansvarar för att det inte missbrukas eller används av någon som inte är behörig.

För redaktioner
Du som köper material av en upphovsman genom Content Central förbinder dig att inte publicera materialet i annat medium eller på annat sätt än vad som avtalats om med upphovspersonen och Content Central.
Du förbinder dig att inte vidareförsälja eller förmedla materialet för annan publicering än vad som överenskommits med upphovspersonen och Content Central.
Du förbinder dig att inte förändra materialet genom t.ex. förkortningar eller tillägg utan överenskommelse med upphovspersonen, förutom vad som kan anses vara sedvanlig redigering. Upphovspersonen äger alltid den ideella upphovsrätten till materialet, vilket innebär att du kan bli ersättningsskyldig om du förvanskat materialet eller publicerat det utan att ange upphovspersonens namn. Priser som anges för material på Content Central får inte delges utomstående part.
Material som köps via Content Central får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den avtalade publiceringen.

För frilansar
Du som säljer material genom Content Central förbinder dig att inte förmedla vad som kan anses vara textreklam, dvs. material som har till syfte att marknadsföra en tjänst, en produkt, ett företag eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till material som vi anser är ägnat att diskriminera eller nedvärdera människor, eller som har till syfte att bedriva marknadsföring eller propaganda för t.ex. ett varumärke eller ett politiskt parti. Detta görs alltid i dialog med upphovspersonen.
Du garanterar köparen att materialet inte är plagierat, att fakta är korrekta samt att du äger upphovsrätten till materialet.
Du förbinder dig att genom materialets innehåll inte bryta mot någon lag som är gällande i Sverige.
Du godkänner också att Content Central lagrar det material du laddar upp på Content Central för vidareförmedling till köpare. Om du väljer att avsluta ditt medlemskap kommer ditt uppladdade material inte längre att förmedlas via Content Central. Content Central förbehåller sig rätten att neka eller ta bort material som erbjuds via tjänsten.
Content Central tar normalt ut en provision mellan 30-35% av försäljningssumman. Provisionen baseras på avtal vi har tecknat med olika medlemsorganisationer.

Utbetalningsregler vid A-skatt
Vår samarbetspartner Frilans Finans Sverige AB (556802-1199) hanterar utbetalningar av ersättning till dig som har A-skatt. Content Central är inte ansvarigt för eventuella arbetsgivaravgifter, skatter eller andra kostnader kring detta. Om Content Central av någon anledning får sådana krav kommer vi att fakturera innehållsleverantören (frilansen) för dessa avgifter.

Ansvarsbegränsning och force majeure
Content Central kan inte hållas ansvarigt för skada om fullgörandet hindras eller försvåras av händelser som Content Central rimligtvis inte kunde ha förutsett eller förhindrat; t.ex. naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut, strejk, blockad, lockout, dator-, program- eller serverfel, fel i telekommunikationer eller annan liknande eller motsvarande omständighet hos underleverantör.
Content Central ansvarar inte för skada eller följdskada som uppstår p.g.a. av försening eller fel vid överföringen av material till köparen.
Content Central granskar texter i görligaste mån, men det är alltid upphovspersonen som ansvarar för innehållet i materialet. Content Central kan därför inte hållas ansvarigt för innehållet i det material som laddas upp på Content Central.
Content Central är under inga omständigheter skyldigt att utge större ersättning än vad som motsvarar fakturabeloppet avseende det material som föranleder skadeståndsansvar, och aldrig mer än ett belopp motsvarande ett (1) basbelopp.

Behandling av personuppgifter
Vi förbehåller oss rätten att lämna ut personuppgifter om det krävs enligt lag, samt till tjänsteleverantörer som genomför tjänster på våra vägnar, t.ex. för att hantera in- och utbetalningar. Dessa bolag kommer endast att få tillgång till de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsten i fråga. De är skyldiga att iaktta sekretess i förhållande till sådana uppgifter och är förbjudna att använda dem för något annat syfte.
Läs mer i vår integritetspolicy.

Immateriella rättigheter/upphovsrätt
Content Central äger rätt att använda texter, bilder och annat material som publicerats på Content Central i syfte att marknadsföra och vidareförmedla dessa till köpare. Det är dock alltid upphovspersonen som äger de immateriella rättigheterna, det vill säga upphovsrätten, till sitt material, om inget annat avtalats.
Det material som Content Central vidareförmedlar skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till materialet övergår inte till köparen utan kvarstannar hos upphovspersonen. Köparen erhåller endast publiceringsrätt, som måste avtalas om på nytt vid varje nytt publiceringstillfälle. Rätten skall utnyttjas senast inom ett år från mottagandet av materialet.
Köparen får inte ändra i ett verk utan upphovspersonens medgivande, såvida ändringarna inte endast är att anse som sedvanlig redigering. Upphovspersonen har rätt att få sitt namn tydligt angivet vid publicering eller annan form av användning. Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder - utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll - eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får ej ske utan tillstånd från upphovspersonen. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av material åvilar helt köparen.
Upphovspersonens och Content Centrals namn skall alltid anges vid publicering av bild om inte annat avtalats med köparen. Utelämnad eller felaktig byline debiteras enligt gällande branschpraxis.

Driften av Content Centrals webbplats
Content Central är normalt i drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Driftstörningar kan dock förekomma. För det fall en driftstörning uppkommer skall Content Central inte hållas ansvarigt för den eventuella skada eller förlust som kan uppstå i samband med störningen.
Du får inte störa eller påverka den av Content Central avsedda funktionaliteten på webbplatsen, eller kringgå eventuella tekniska skyddsåtgärder som Content Central har vidtagit för att begränsa tillgång eller åtkomst till webbplatsen.
Det är inte tillåtet att använda s.k. agenter, robotar, crawlers eller spindlar i anslutning till webbplatsen (t.ex. för att registrera eller reproducera information, lämna beställningar, nyttja tjänster eller för att samla in information från eller om webbplatsen).
Överträdelse av de allmänna villkoren kan leda till omedelbar avstängning. Vid grövre överträdelse kan detta även leda till polisanmälan samt skadestånd.

Vid tvist
Om tvist skulle uppstå mellan dig och Content Central ska den i första hand lösas i samförstånd. Om detta inte är möjligt ska tvister i första instans prövas vid Umeå Tingsrätt.